5.1. un 5.9. līguma projektā punkta izmaiņas

UZMANĪBU!

Lai nepieļautu nepareizu Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma skaidrojumu, līguma projektā ir sekojoši mainīts 5.1 un 5.9 punktu formulējums: 

 

5.1. Maksa par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu (gan obligāto, gan citu ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīto izdevumu apmēru) tiek noteikta pamatojoties uz LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, Pārvaldnieka iekšējo pārvaldes institūciju lēmumiem, un Līgumu. Dzīvojamās mājas uzkrājumu fonds tiek noteikts 7% (septiņi procenti) apmērā no ikgadējās tāmes (budžeta projekta). Pārvaldnieka iekšējām pārvaldes institūcijām ir tiesības pieņemt lēmumu par ieņēmumu un izdevumu tāmē neiekļautu darbu veikšanu, ja šādu darbu veikšana ir nepieciešama avārijas situācijas novēršanai; šādu darbu izmaksas pilnā apmērā tiek iekļautas kā atsevišķa maksājumu pozīcija ikmēneša Dzīvokļa rēķinā un ir apmaksājama Pārvaldnieka iekšējo pārvaldes institūciju lēmumā noteiktā termiņā. 

 

5.9.   Līguma izbeigšanas gadījumā, ja uz Līguma izbeigšanas brīdi Mājas īpašnieki ir parādā Pārvaldniekam par pārvaldīšanas maksu, komunālajiem pakalpojumiem, zemes nomas maksu, vai citus maksājumus, tad Īpašnieki pilnvaro Pārvaldnieku Īpašnieku parādus ieturēt no uzkrājumiem. Šādā gadījumā Pārvaldnieks dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajai personai pārskaita to uzkrājumu daļu, kas paliek pēc visu parādu ieturēšanas, un jaunajam pārvaldniekam nodod cesijā prasījuma tiesības pret parādniekiem tādā apmērā, kādā Pārvaldnieks ieturējis no uzkrājumiem. Ja Līguma izbeigšanas brīdī uzkrājumu nepietiek, lai norēķinātos par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, Pārvaldnieks no uzkrājumiem sedz pārvaldīšanas maksu, bet no atlikuma – komunālos pakalpojumus proporcionāli parādu lielumam; atlikušo komunālo pakalpojumu parādu sedz Mājas īpašnieki uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata. 

 

DzĪKS ”Jubilejas” valdes priekšsēdētājs А.Serebrjanskis