Aptauja par tiešo maksājumu veikšanu ar pakalpojumu piegādātājiem

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA

“JUBILEJAS”

vienot. reģ. nr. 40003094614,

adrese: Andreja Saharova iela 3-1, LV-1082, Rīga,

tālr.67247909, fakss 67149763, mob. tālr. 29447141.


Rīgā, 25.09.2014.

 Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 16.pants nosaka:

Ja dzīvojamās mājas īpašnieks 2014.gada 1.maijā par pakalpojumu norēķinās ar pārvaldnieka starpniecību, pārvaldniekam ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2014.gada 30.septembrim nosūtīt dzīvojamās mājas īpašniekam:

1) paziņojumu, kurā norāda kopējo parādu par katru dzīvokļu īpašumu mājai piegādāto pakalpojumu un atsevišķi — katra dzīvokļa īpašnieka parādu par katru pakalpojumu, noslēgtos parādu atmaksas grafikus, pakalpojuma sniedzējam pārskaitīto maksājumu apmēru un parādu pakalpojuma sniedzējam par laiku līdz paziņojuma sagatavošanas dienai;

2) informāciju par normatīvajos aktos noteikto dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumu pieņemt lēmumu par kārtību, kādā veicami turpmākie maksājumi par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu. Informācijā norāda šajā likumā paredzētos maksājumu veidus un kārtību, attiecīgā lēmuma pieņemšanas termiņu;

3) no pakalpojuma sniedzēja saņemto informāciju par rēķina apkalpošanas izmaksām, ja maksājumi par pakalpojumu tiks veikti likuma 17.3 panta pirmajā daļā minētajā kārtībā.

Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” informē Jūs, ka par piegādāto siltumenerģiju un ūdeni siltumenerģijas piegādātājam AS “Rīgas Siltums” un ūdens piegādātājam SIA “Rīgas Ūdens” parādu nav

Saskaņā ar AS “Rīgas Siltums” 27.05.2014. vēstuli nr. 3-1/3113 “Par rēķinu apkalpošanas izmaksām” , viena rēķina apkalpošanas izmaksas tiešo norēķinu gadījumā (bez pārvaldnieka) sastāda 3,87 EUR, savukārt saskaņā ar SIA “Rīgas Ūdens” 29.05.2014. vēstuli nr. AIZ-5.1/1301n “Par tiešiem norēķiniem” , viena rēķina apkalpošanas izmaksas tiešo norēķinu gadījumā (bez pārvaldnieka), neskaitot parāda piedziņas izmaksas, sastāda 2,64 EUR.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 17.p. Dzīvojamās mājas īpašniekam, kurš 2014.gada 1.maijā par pakalpojumu norēķinās ar pārvaldnieka starpniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāizlemj jautājums par veidu, kādā tiks veikti turpmākie maksājumi ar pakalpojuma sniedzēju. Pieņemot lēmumu, dzīvojamās mājas īpašnieki izvērtē attiecīgā pakalpojuma sniedzēja sagatavoto informāciju par rēķinu apkalpošanas izmaksām.

Ņemot vērā minēto, sākot ar 2014.gada 25.oktobri notiks Jūsu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas procedūra aptaujas veidā saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20.p. noteikumiem, kurā tiks noskaidrota dzīvokļu īpašnieku kopības griba šādā balsojamā jautājumā:

Turpmākos maksājumus ar pakalpojuma sniedzējiem veikt ar pārvaldnieka Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” starpniecību.

Balsot „par” vai „pret” norādīto balsojamo jautājumu varēs līdz 2014.gada 15.novembrim.

Lai būtu pieņemts lēmums par esošās kārtības saglabāšanu – maksājumu veikšanu ar pārvaldnieka Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” starpniecību, nepieciešams, lai “PAR” rakstveidā (ar parakstu aptaujas lapā) nobalso vairāk kā puse no visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis “PRET” lēmuma pieņemšanu.

Aptaujas lapa no aptaujas sākuma līdz nobeigumam (no 25.10.2014. līdz 15.11.2014.) būs pieejama pie Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” darbinieces – sētnieces. Šajā periodā Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” sētniece veiks aptauju pa dzīvokļiem.

Pēc aptaujas noslēgšanas aptaujas rezultāti tiks fiksēti protokolā, kurš glabāsies pie Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” valdes. Protokola kopija saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu (20.pants, 3.daļa) piecu darbdienu laikā tiks nosūtīta visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā:

AS “Rīgas Siltums” 27.05.2014. vēstule nr. 3-1/3113 “Par rēķinu apkalpošanas izmaksām”,

SIA “Rīgas Ūdens” 29.05.2014. vēstule nr. AIZ-5.1/1301n “Par tiešiem norēķiniem”.

Dz.Ī.K.S. ”Jubilejas” valdes priekšsēdētājs

Anatolijs Serebrjanskis