Paziņojums par valdes sēdes protokolu Nr.11

08.10.2013. PAZIŅOJUMS

sakarā ar informāciju par 30.09.2013. valdes ārkārtas sēdes protokolu Nr.11

 

Jau 13.08.2012. valde pieņēma lēmumu izstrādāt dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumu, taču pēc tam, kad līgums tika izstrādāts, valdes locekļi A.Kiričenko, V.Šapovals, O.Bro atteicās to izskatīt, motivējot to ar vispārējām frāzēm, ka līguma projekts neatbilst LR normatīvo aktu prasībām, konkrēti nenorādot neatbilstošus punktus un neiesniedzot nekādus priekšlikumus. M.Manteja  pa e-pastu iesūtīja savus iebildumus, uz kuriem viņai tika sniegts plašs un izsmeļošs izskaidrojums.  Valdes sēžu darba kārtībā vairākkārt bija paredzēts izskatīt šo jautājumu, taču ikreiz viņi mainīja darba kārtību un šis jautājums netika izskatīts.

Par 30.09.2013. valdes sēdi netika paziņots visiem valdes locekļiem, tai skaitā valdes priekšsēdētājam, sēdē nepiedalījās A.Levčenkovs, kas jau 13.06.2013. rakstiski paziņoja par atteikšanos no valdes locekļa pienākumu pildīšanas, un M.Miķe, tātad viņu paraksti ir viltoti, sēdes lēmumi pieņemti bez viņu klātbūtnes un tādējādi  ir nelikumīgi. Zem protokola nav arī pārējo valdes locekļu parakstu.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka 30.09.2013. valdes ārkārtas sēdes protokolā Nr.11 nav neviena paskaidrojuma un konkrēta pamatojuma, kāpēc piedāvātais līguma projekts vai noteikti tā punkti neatbilst kooperatīva statūtiem, Kooperatīvo sabiedrību likumam un dzīvokļu īpašnieku interesēm. Šie valdes locekļi nevēlas saprast, ka tieši gadījumā, ja pārvaldīšanas līgumi netiks noslēgti, DzĪKS „Jubilejas” nebūs likumiska pamatojuma veikt Jūsu mājas pārvaldīšanu, tai skaitā cīnīties ar ļaunprātīgiem nemaksātajiem (lai iesniegtu tiesā dokumentus viena parāda piedziņai, DzĪKS „Jubilejas” nepieciešams papildus sagatavot dokumentu paketi vairāk nekā 200 lpp. apjomā, lai pierādītu, ka apsaimnieko māju, kurā dzīvo parādnieks). Turklāt pilnvarojumu veikt pārvaldīšanas darbības nepieciešams dot nevis valdes priekšsēdētājam, kā norādīts protokolā Nr.11, bet DzĪKS „Jubilejas”, atbilstoši LR likumdošanai un Ekonomikas ministrijas prasībām .

Saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem visas dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbības pirmām kārtām ir pakļautas Dzīvokļa īpašuma likumam un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam, nevis Kooperatīvo sabiedrības likumam, jo tas neregulē dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumus. Šobrīd dzīvojamo māju kooperatīvās sabiedrības par dzīvojamo māju pārvaldniekiem ir kļuvušas uz vēsturiskā pamata. Dzīvojamās mājas ar dzīvokļiem vairs nepieder kooperatīviem, bet pieder dzīvokļu īpašniekiem. Kooperatīvajai sabiedrībai vairs nav tiesību rīkoties un pieņemt lēmumus par svešu īpašumu (turklāt 1/5 dzīvokļu īpašnieku nav kooperatīva biedri) un tā dzīvokļu īpašniekiem var sniegt tikai pārvaldnieka pakalpojumus. Lai veiktu šīs darbības likumīgi, nepieciešams, lai dzīvokļu īpašnieku kopība (nevis tikai sabiedrības  biedri) dotu savu rakstisku pilnvarojumu pārvaldīt viņu māju, tai skaitā noslēgt līgumus ar citu pakalpojumu sniedzējiem (AS “Rīgas Siltums”, SIA “Rīgas ūdens”, atkritumu izvešanu utt.). Šobrīd DzĪKS „Jubilejas” ir tikai vēsturiska mutiska vienošanās, kas apstiprināta ar abpusēju darbību no kooperatīva dibināšanas brīža.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pantu katram dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, saskaņā ar 16.pantu 2.d. 8.p. vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu Pārvaldniekam (DzĪKS „Jubilejas”) un atbilstoši 18.panta 5.d. visi dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi noformējami rakstveidā.

Tāpat saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.pantu 2.d. dzīvojamās mājas īpašnieks (dzīvokļu īpašnieku kopība) uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts likumā par dzīvokļa īpašumu noteiktajā kārtībā.

AS “Rīgas Siltums” un SIA “Rīgas ūdens” pieprasījuši mums iesniegt tiem dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto rakstveida lēmumu par pārvaldīšanas tiesību uzdošanu DzĪKS „Jubilejas”, taču jebkuru pilnvarojumu un rīcību nepieciešams reglamentēt (noteikt katras puse tiesības un pienākumus, prasības, nosacījumus utml.) un tieši šo funkciju veic pārvaldīšanas līgums, par kura noslēgšanu līdz 15.10.2013. tiek veikta dzīvokļu īpašnieku aptauja. Piedāvātais līguma projekts izstrādāts uz tipveida māju pārvaldīšanas līgumu pamata, kas ir saistošs visām māju pārvaldīšanas organizācijām neatkarīgi no to pārvaldes formas, tai skaitā kooperatīvajām sabiedrībām.

 DzĪKS “Jubilejas” valdes priekšsēdētājs A.Serebrjanskis

Dzīvokļa īpašuma likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.