Dzīvokļa maksājuma aprēķina no 01.01.2015. tika iekļauta lodžiju platība …….

Lai sakārtotu dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus,

balstoties uz MK noteikumu Nr.1014 – “Kartībā, kādā aprēķināma maksa par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 3. punkta prasībām, sākot no

01.01.2015., dzīvokļa maksājuma aprēķinā: pārvaldīšanas-apsaimniekošanas maksas

aprēķinā tika iekļauta platība, kas precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo

koeficentu 0,5 .