UZMANĪBU! Pievērsiet uzmanību informācijai….

Pamatojoties uz 2014.gada 15.janvāra papildinājumiem un izmaiņām  “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” 10. un 15.punktā, kas stājas spēka ar 01.10.2015., lai saņemtu sekojošus pakalpojumus :  siltā un aukstā ūdens piegādi,siltumapgādi, elektroapgādi, atkritumu izvešanas pakalpojumus, kā ari pārējos pakalpojumus, kas nepieciešami mājas pilnvērtīgai funkcionēšanai, dzīvokļu īpašniekiem ir jānoslēdz atsevišķs līgums ar katru no minēto pakalpojumu piegādātajiem.

10.pants.Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdošana pārvaldniekam:

(1)Dzīvojamās mājas pārvaldīšamas darbības kopumā vai atsevišķi šā likuma 6.punktā noteikto pārvaldīšanas darbību dzīvojamās mājas īpašnieks var uzdot veikt pārvaldniekam (turpmāk- pārvaldīšanas uzdevums).

Uzdoto darbību izpildē pārvaldnieks attiecībās ar dzīvojamās mājas īpašnieku kļūst par pakalpojuma sniedzēju šā likuma izpratnē,izņemot gadījumus,kad tas saņēmis pilnvarojumu dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā slēgt līgumu par dzivojamās mājas uzturēšanai nepieciešamā pakalpojuma nodrošināšanu.

Tā kā līgums par uzskaitīto pakalpojumu saņemšanu ir jānoslēdz jebkurā gadijumā vai nu ar apkalpojošo organizāciju, vai tieši ar konkrēta pakalpojuma piegādātāju, šai gadījumā katrs pakalpojumu sniedzējs veidos individuālos rēķinus.Dzīvokļu īpašniekiem attiecīgi veidosies ikmēneša papildus izdevumi, tādi kā:
AS “Rīgas siltums”- 3,87 EUR ( PVN iekļauts) – no katra dzīvokļa.

AS “Rīgas ūdens”- 3,19 EUR (PVN iekļauts)- no katra dzīvokļa.

Tam vēl pieskaitāma papildus samaksa par kvīts izrakstīšanu par sadzīves atkritumu izvešanu, kā ari līgums par elektropiegādi mājai.

Kopējā papildus izdevumu summa katram dzīvoklim  šai gadījumā būs apmēram 170 EUR (ieskaitot PVN) gadā.

Individuālo līgumu slēgšanas gadijumā, ja kaut vai viens no dzivokļu īpašniekiem nebūs apmaksājis rēķinu, konkrētā pakalpojuma sniedzējs var pieņemt lēmumu nepiegādāt attiecīgo pakalpojumu visai mājai – tas nozīmē : pārtraukt siltumenerģijas piegādi, elektroapgādi, ūdensapgādi utt. visai mājai līdz parāda pilnīgai nomaksai.

Ir būtiski,ka arī šai gadījumā izdevumus par siltuma un ūdens apgādes sistēmas uzturēšanu ,pamatojoties uz jau minēto“Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu”,  būs jāsedz visiem mājas iedzīvotājiem tai pašā apjomā.

Izvēle ir Jūsu- katram dzīvoklim maksāt vairāk nekā  170 EUR gadā papildus tikai par individuālo kvīšu- rēķinu par katru pakalpojumu sagatavošanu, tādējādi pa visiem namiem kopumā iztērējot apmēram 200,00 EUR  vai,  lai ietaupītu un izmantotu šos finanšu  līdzekļus savām vajadzībām, obligāti noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar Dz.Ī.K.S.”Jubilejas “.

Dz.Ī.K.S “Jubilejas”

Valdes priekšsēdētājs

Anatolijs Serebrjanskis

Tel +371 67247909