PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām (datu subjektiem) – Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Jubilejas” piegādātājiem, nomniekiem, īrniekiem un zemes īpašniekiem informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām par viņu personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

 

 1. Kas apstrādā Jūsu personas datus?

Personas datu pārzinis – Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Jubilejas”, reģistrācijas Nr.4000309461 (turpmāk – Kooperatīvs). Pārziņa kontaktinformācija – juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 3-1, Rīga, LV-1082; tālr. +371 29447141; e-pasts: jubilejas@jubilejas.lv.

 

 1. Kādus piegādātāju, nomnieku, īrnieku un zemes īpašnieku personas datus Kooperatīvs apstrādā?
Personas datu kategorija Paskaidrojums, piemēri
Identifikācijas dati Vārds, uzvārds, personas kods, paraksts
Kontaktinformācija adrese, tālr., e-pasts
Norēķinu dati Kredītiestādes vai citas norēķinu iestādes nosaukums, norēķinu konta Nr.
Īpašuma dati Dati par personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, t.sk. īpašuma sastāvs, adrese, kadastra Nr., Kooperatīva pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās.
Saistību izpildes dati Informācija par saistību izpildi, t.sk. parādu apmēru, norēķinu laiku.
Atlīdzība Samaksa vai atlīdzība par piegādātajām precēm vai pakalpojumiem, kas personai tiek veikta vai ko persona veic pamatojoties uz preču pārošanas līgumu, uzņēmuma līgumu, autoratlīdzību vai citu darījumu, t.sk. aprēķinātie nodokļu maksājumi.
Izpildījuma dati Izpildītais darba apjoms, pieņemšanas – nodošanas akta dati.
Amats Profesija, ieņemamais amats vai statuss.

 

 • Kooperatīvs apstrādā šādus nomnieku un īrnieku (personas, kuras nomā vai īrē telpas no Kooperatīva) personas datus: identifikācijas dati, kontaktinformācija, atlīdzība, norēķinu dati, patērēto komunālo pakalpojumu dati, amats, saistību izpildes dati.
 • Kooperatīvs apstrādā šādus piegādātāju (personas, kuras pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Kooperatīvam) personas datus: identifikācijas dati, amats, kontaktinformācija, kvalifikācijas dati, atlīdzība, saistību izpildes dati, izpildījuma dati un norēķinu dati, atlīdzība.
 • Kooperatīvs apstrādā šādus zemes īpašnieku (persona, kurai pieder zeme zem Kooperatīva pārvaldīšanā esošajām mājām vai pieguļošajā teritorijā) personas datus: identifikācijas dati, Kontaktinformācija, īpašuma dati, atlīdzība, saistību izpildes dati.
 • Gadījumos, kad nomnieks un īrnieks, piegādātājs vai zemes īpašnieks ir juridiska persona, Kooperatīva rīcībā varētu būt šādi šo personu kontaktpersonu dati: identifikācijas dati, kontaktinformācija un amats.

 

 1. Kādos nolūkos mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
  • Kooperatīvs apstrādā nomnieku un īrnieku personas datus šādos nolūkos:
   • grāmatvedības organizācijai un kārtošanai (bankas operāciju veikšana un to uzskaite, grāmatvedības uzskaite un reģistru vešana, normatīvajos aktos paredzēto ikmēneša, ceturkšņa un gada atskaišu iesniegšana);
   • Kooperatīva administratīvās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai (Kooperatīva īpašuma izīrēšana un iznomāšana);
   • Lai nodrošinātu Kooperatīva interešu aizsardzību (vēršanās tiesībsargājošajās iestādēs un tiesās pārziņa interešu aizsardzībai, parādu piedziņa);
   • Personas datu apstrādes un aizsardzības sistēmas uzturēšana (informēšana par Kooperatīva veikto personas datu apstrādi);
   • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkciju pildīšana (dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, patērēto komunālo pakalpojumu aprēķināšana un sadale);
   • Kooperatīva pamatdarbības dokumentu aprite (biedru kopsapulces un to protokolēšana, kā arī pārvaldes un revīzijas institūciju sēdes, lēmumu pieņemšana un to protokolēšana).
  • Kooperatīvs apstrādā piegādātāju personas datus šādos nolūkos:
   • Grāmatvedības organizācija un kārtošana (grāmatvedības ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, materiālo vērtību izlietošanas kontrole un norēķini ar norēķinu personām, bankas operāciju veikšana un to uzskaite, grāmatvedības uzskaite un reģistru vešana, normatīvajos aktos paredzēto ikmēneša, ceturkšņa un gada atskaišu sniegšana valsts iestādēm, gada pārskata sagatavošana un apstiprināšana);
   • Administratīvā un saimnieciskā darbība (preču un pakalpojumu sniegšana un iegādes/ pārdošanas darījumu noslēgšana, apdrošināšanas līguma noslēgšana un apdrošināšanas līguma saistību izpilde);
   • Lai nodrošinātu Kooperatīva interešu aizsardzību (vēršanās tiesībsargājošajās iestādēs un tiesās pārziņa interešu aizsardzībai, parādu piedziņa);
   • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkciju pildīšana (dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, dzīvojamās mājas lietas kārtošana, nodrošināt zemes gabala uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes);
   • Darba drošības un ugunsdrošības sistēmas izveide un uzturēšana (drošības sistēmas un ierīču pārbaude, atbildīgo personu norīkošana, darba vides risku izvērtēšana, darbā notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšana);
   • Personas datu apstrādes un aizsardzības sistēmas uzturēšana (informēšana par Kooperatīva veikto personas datu apstrādi, datu apstrādes un aizsardzības garantijas sniegšana un iegūšana, datu incidentu izmeklēšana);
   • Kooperatīva pamatdarbības dokumentu aprite (biedru kopsapulces un to protokolēšana, kā arī pārvaldes un revīzijas institūciju sēdes, lēmumu pieņemšana un to protokolēšana).
  • Kooperatīvs apstrādā zemes īpašnieku personas datus šādos nolūkos:
   • Grāmatvedības organizācija un kārtošana (bankas operāciju veikšana un to uzskaite, grāmatvedības reģistru vešana un uzskaite, normatīvajos aktos paredzēto ikmēneša, ceturkšņa un gada atskaišu sniegšana valsts iestādēm);
   • Lai nodrošinātu Kooperatīva interešu aizsardzību (vēršanās tiesībsargājošajās iestādēs un tiesās pārziņa interešu aizsardzībai, parādu piedziņa);
   • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkciju pildīšana (iesniegumu un sūdzību izskatīšana, zemes gabala uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes);
   • Personas datu apstrādes un aizsardzības sistēmas uzturēšana (informēšana par Kooperatīva veikto personas datu apstrādi);
   • Kooperatīva pamatdarbības dokumentu aprite (biedru kopsapulces un to protokolēšana, pārvaldes un revīzijas institūciju sēdes, lēmumu pieņemšana un to protokolēšana).
  • Nomnieku un īrnieku, zemes īpašnieku un piegādātāju (juridiskas personas) kontaktpersonu datus Kooperatīvs apstrādā saistībā ar šo personu, kuras šos personas datus iesniegušas savu interešu pārstāvībai, līguma saistību izpildi, tam atbilstošā apjomā un termiņā.

 

 1. Kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats?
  • Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts). Piemēram, veicot pārvaldīšanas darbības, kuras paredzētas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Tāpat arī veicot grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
  • Personas datu apstrāde Kooperatīvam ir nepieciešama, lai izpildītu pārvaldīšanas līgumā paredzētās saistības, t.i., noslēdzot līgumus, iegādājoties preces un pakalpojumus, kas nepieciešami dzīvojamās mājas uzturēšanai (VDAR 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts).
  • Kooperatīvs veic personas datu apstrādi Kooperatīva leģitīmo interešu nodrošināšanai (parādu piedziņai; lai nodrošinātu pierādījumus; kā arī lai nodrošinātu efektīvu finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku atbilstoši normatīvo aktu prasībām; noziedzīgu nodarījumu atklāšana un prettiesiskas rīcības novēršana; apkalpošanas darbību kvalitātes kontrole un uzlabošana).
  • Kooperatīvs izmanto kontaktpersonu datus, kurus Kooperatīvam ir iesniedzis nomnieks un īrnieks, piegādātājs vai zemes īpašnieks, noslēdzot līgumu un rakstveidā apliecinot, ka kontaktpersonu ir informējis par personas datu nodošanu Kooperatīvam līguma saistību izpildei.

 

 1. Kas ir personas datu saņēmēji?
  • Kooperatīvs tā rīcībā esošos personas datus glabā konfidenciāli un tie var tikt izpausti, stingri ievērojot normatīvo aktu prasības.
  • Personas dati var tikt izpausti Kooperatīva darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami viņu tiešo darba pienākumu pildīšanai un kuri rakstveidā apņēmušies ievērot konfidencialitāti.
  • Kooperatīva rīcībā esošie personas dati var tikt izpausti juridisko pakalpojumu sniedzējiem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem (kuri nodrošina Kooperatīva tehnisko resursu darbību), drukas un aplokšņošanas pakalpojumu sniedzējiem, kredītiestādēm maksājumu administrēšanai un revīzijas institūcijām pārbaužu veikšanai.
  • Kooperatīvs personas datus var nodot valsts un pašvaldību iestādēm un tiesībsargājošām iestādēm pēc to pieprasījuma, ja personas datu apstrāde tām ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

 1. Kooperatīvs glabā personas datus tik ilgi, kamēr Kooperatīvam pastāv juridisks pamats glabāt personas datus:
  • ievērojot grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos glabāšanas termiņus. Piemēram, likumā “Par grāmatvedību” 10.pantā grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem noteiktais glabāšanas termiņš ir 5 gadi;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Kooperatīvs, tā biedrs, klients vai maksājumu veicējs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā) – piemēram, Civillikuma pants paredz 10 gadu noilgumu, bet saskaņā ar Komerclikuma 406.pantu no komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst 3 gadu laikā.

 

 1. Kooperatīvs personas datus nenosūta uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

 

 1. Sazinoties ar pārzini, t.i., Kooperatīvu, izmantojot šīs Privātuma politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju, saskaņā ar VDAR datu subjekts, t.i., piegādātājs, nomnieks, īrnieks vai zemes īpašnieks, ir tiesīgs no Kooperatīva prasīt:
  • piekļuvi datu subjekta personas datiem, izsniegt Pārziņa rīcībā esošos datu subjekta personas datus;
  • datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu;
  • ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu datu subjekta personas datu apstrādi;
  • pārtraukt automatizētu datu subjekta personas datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu). Kooperatīvs neveic profilēšanu;
  • prasīt personas datu pārnesamību VDAR noteiktajos gadījumos.

 

 1. Datu subjektam, t.i., piegādātājam, nomniekam, īrniekam vai zemes īpašniekam,  ir šādas tiesības saistībā ar Kooperatīva veikto personas datu apstrādi, ja apstrāde veikta pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu:
  • Ja personas datu apstrāde balstās uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus iesniegt Kooperatīvam, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot Kooperatīvam izbeigt visu datu subjekta personas datu vai noteiktas daļas datu subjekta personas datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās datu subjekta personas datu apstrādes tiesiskumu;
  • Ņemot vērā to, ka Kooperatīvam ir nepieciešams nepārprotami identificēt datu subjektu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atsaukumu, kurā norādīti datu subjekta identifikācijas dati, t.sk. vārds, uzvārds, datums, kā arī apjoms, kādā datu subjekta piekrišana datu apstrādei tiek atsaukta, datu subjekts var iesniegt kādā no turpmāk minētajiem veidiem: 1) nosūtot pašrocīgi parakstītu atsaukumu uz šīs Privātuma politikas 1.punktā norādīto Kooperatīva juridisko adresi; 2) nosūtot atsaukumu, kas parakstīts ar pacienta drošu elektronisko parakstu, uz šīs Privātuma politikas 1.punktā norādīto Kooperatīva e-pasta adresi; 3) ierodoties personīgi Kooperatīva birojā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • Kooperatīvs neveic personas datu apstrādi pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.

 

 1. Datu subjektam, t.i., piegādātājam, nomniekam, īrniekam vai zemes īpašniekam, ir tiesības iegūt no Kooperatīva informāciju par datu subjekta personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām Kooperatīvs ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā datu subjekta personas datiem (izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu un tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju).

 

 1. Jautājumu gadījumā saistībā ar Kooperatīva veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību datu subjektam ir tiesības vērsties arī pie Kooperatīva, izmantojot šīs privātuma politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

 

 1. Domstarpību gadījumā saistībā ar Kooperatīva veikto personas datu apstrādi datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

 

 1. Kooperatīvs var veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, ja mainās apstrādāto personas datu apjoms, veids vai apstākļi, kādos tiek veikta personas datu apstrāde. Šādā gadījumā Kooperatīvs datu subjektiem sniegs attiecīgu informāciju.

PDF Versija