PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām (datu subjektiem) – Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Jubilejas” biedriem, pārvaldīšanā esošo māju klientiem, maksājumu veicējiem un dzīvoklī iemitinātajām personām informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām par viņu personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

 

 1. Kas apstrādā Jūsu personas datus?

Personas datu pārzinis – Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Jubilejas”, reģistrācijas Nr.4000309461 (turpmāk – Kooperatīvs). Pārziņa kontaktinformācija – juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 3-1, Rīga, LV-1082; tālr. +371 29447141; e-pasts: jubilejas@jubilejas.lv.

 

 1. Kādus klientu personas datus Kooperatīvs apstrādā?
Personas datu kategorija Paskaidrojums, piemēri
Identifikācijas dati Vārds, uzvārds, personas kods, paraksts
Kontaktinformācija adrese, tālr., e-pasts
Norēķinu dati Kredītiestādes vai citas norēķinu iestādes nosaukums, norēķinu konta Nr.
Īpašuma dati Dati par personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, t.sk. īpašuma sastāvs, adrese, kadastra Nr., Kooperatīva pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās.
Dati par pajām Dati par biedram piederošo paju skaitu un to nominālvērtība; izmaiņas, kas notikušas ar pajām; ziņas par biedra balsstiesību ierobežojumu.
Dati par biedra ierakstīšanu un izslēgšanu no biedru reģistra Datums, ierakstīšanas un izslēgšanas pamats.
Transportlīdzekļa dati Ziņas par personas valdījumā esošu transportlīdzekli, t.sk. transportlīdzekļa marka, modelis, reģistrācijas Nr.
Patērēto komunālo pakalpojumu dati Dzīvoklī deklarēto personu skaits, ziņas par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem.
Saistību izpildes dati Informācija par saistību izpildi, t.sk. parādu apmēru, norēķinu laiku.

 

 • Kooperatīvs apstrādā šādus klientu (Dzīvokļu īpašnieki Kooperatīva pārvaldīšanā esošajās mājās) personas datus: identifikācijas dati, patērēto komunālo pakalpojumu dati, kontaktinformācija, īpašuma dati, norēķinu dati, transportlīdzekļa dati, Saistību izpildes dati.
 • Kooperatīvs apstrādā šādus maksājumu veicēju (personas, kuras veic norēķinus ar Kooperatīvu, kuras nav klienti, bet apmaksā Klientiem izrakstītos rēķinus): identifikācijas dati, norēķinu dati, transportlīdzekļa dati.
 • Kooperatīvs apstrādā šādus Kooperatīva Biedru (Kooperatīva biedri, kuri ir arī dzīvokļu īpašnieki, t.sk. biedri, kuri ir ievēlēti vadības un uzraudzības institūcijās) personas datus: identifikācijas dati, kontaktinformācija, īpašuma dati, dati par pajām, dati par Biedra ierakstīšanu biedru reģistrā un izslēgšanu no tā, amats (ja biedrs tādu kooperatīvā ieņem).

 

 1. Kādos nolūkos mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
  • Kooperatīvs apstrādā klientu personas datus šādos nolūkos:
   • grāmatvedības organizācijai un kārtošanai (grāmatvedības ieguldījumu ilgtermiņa uzskaitei, materiālo vērtību izlietošanas kontrolei un norēķiniem ar norēķinu personām, bankas operāciju veikšanai un uzskaitei, grāmatvedības uzskaite un reģistru vešana, normatīvajos aktos paredzēto ikmēneša, ceturkšņa un gada atskaišu sniegšana valsts iestādēm, dzīvojamo māju apsaimniekošanas norēķinu uzskaite, Kooperatīva pārvaldīšanā esošas atsevišķas dzīvojamās mājas ieņēmumu un izdevumu uzskaite);
   • Kooperatīva administratīvās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai (preču un pakalpojumu sniegšana un iegādes/ pārdošanas darījumu noslēgšana, apdrošināšanas līgumu noslēgšana un apdrošināšanas līguma saistību izpilde);
   • Datu apstrādes un aizsardzības sistēmas uzturēšana (informēšana par Kooperatīva veikto personas datu apstrādi);
   • lai nodrošinātu Kooperatīva interešu aizsardzību (vēršanās tiesībsargājošajās iestādēs un tiesās pārziņa interešu aizsardzībai, parādu piedziņa);
   • dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkciju pildīšana (dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, dzīvojamās mājas lietas kārtošana, autostāvvietas izmantošanas atļauju izsniegšana, iesniegumu un sūdzību izskatīšana, atbilžu sniegšana, kā arī lai nodrošinātu zemes gabala uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes);
   • Kooperatīva pamatdarbības dokumentu aprite un biedru uzskaite (biedru kopsapulces un to protokolēšana, kā arī pārvaldes un revīzijas institūciju sēdes, lēmumu pieņemšana un to protokolēšana).
  • Kooperatīvs apstrādā maksājumu veicēju personas datus šādos nolūkos:
   • Grāmatvedības organizācija un kārtošana (bankas operāciju veikšana un to uzskaite, grāmatvedības uzskaite un reģistru vešana, normatīvajos aktos paredzēto ikmēneša, ceturkšņa un gada atskaišu sniegšana valsts iestādēm, dzīvojamo māju apsaimniekošanas norēķinu uzskaite);
   • Datu apstrādes un aizsardzības sistēmas uzturēšana (informēšana par Kooperatīva veikto personas datu apstrādi);
   • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkciju pildīšana (autostāvvietu izmantošanas atļauju izsniegšana, iesniegumu un sūdzību izskatīšana, atbilžu sniegšana.
  • Kooperatīvs apstrādā Kooperatīva biedru personas datus šādos nolūkos:
   • Kooperatīva pamatdarbības dokumentu aprite un biedru uzskaite (biedru kopsapulces un to protokolēšana, pārvaldes un revīzijas institūciju sēdes, lēmumu pieņemšana un to protokolēšana, biedru reģistra vešana, darbības un izmaiņu reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā);
   • Datu apstrādes un aizsardzības sistēmas uzturēšana (informēšana par Kooperatīva veikto personas datu apstrādi).
 1. Kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats?
  • Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts). Piemēram, veicot pārvaldīšanas darbības, kuras paredzētas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Tāpat arī veicot Kooperatīva biedru uzskaiti saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu un grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
  • Personas datu apstrāde Kooperatīvam ir nepieciešama, lai izpildītu pārvaldīšanas līgumā paredzētās saistības gan pret saviem klientiem, gan arī pret piegādātājiem (VDAR 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts).
  • Kooperatīvs veic personas datu apstrādi Kooperatīva leģitīmo interešu nodrošināšanai (parādu piedziņai; lai nodrošinātu pierādījumus; kā arī lai nodrošinātu efektīvu finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku atbilstoši normatīvo aktu prasībām; noziedzīgu nodarījumu atklāšana un prettiesiskas rīcības novēršana; apkalpošanas darbību kvalitātes kontrole un uzlabošana).

 

 1. Kas ir personas datu saņēmēji?
  • Kooperatīvs tā rīcībā esošos personas datus glabā konfidenciāli un tie var tikt izpausti, stingri ievērojot normatīvo aktu prasības.
  • Personas dati var tikt izpausti Kooperatīva darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami viņu tiešo darba pienākumu pildīšanai un kuri rakstveidā apņēmušies ievērot konfidencialitāti.
  • Kooperatīva rīcībā esošie personas dati var tikt izpausti juridisko pakalpojumu sniedzējiem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem (kuri nodrošina Kooperatīva tehnisko resursu darbību), drukas un aplokšņošanas pakalpojumu sniedzējiem, kredītiestādēm maksājumu administrēšanai un revīzijas institūcijām pārbaužu veikšanai.
  • Tāpat arī Klientu personas dati, t.i., identifikācijas dati un kontaktinformācija, var tikt nodota Kooperatīva pakalpojumu sniedzējiem, kuri dzīvojamajā mājā veic remonta un uzturēšanas darbus vai darbus avārijas situācijas likvidēšanai, ja līguma saistību izpildei darbu veicējam nepieciešams piekļūt Klienta dzīvoklī esošām dzīvojamās mājas komunikācijām vai konstrukcijām.
  • Kooperatīvs personas datus var nodot valsts un pašvaldību iestādēm un tiesībsargājošām iestādēm pēc to pieprasījuma, ja personas datu apstrāde tām ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

 1. Kooperatīvs glabā personas datus tik ilgi, kamēr Kooperatīvam pastāv juridisks pamats glabāt personas datus:
  • ievērojot grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos glabāšanas termiņus. Piemēram, likumā “Par grāmatvedību” 10.pantā grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem noteiktais glabāšanas termiņš ir 5 gadi;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Kooperatīvs, tā biedrs, klients vai maksājumu veicējs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā) – piemēram, Civillikuma pants paredz 10 gadu noilgumu, bet saskaņā ar Komerclikuma 406.pantu no komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst 3 gadu laikā.

 

 1. Kooperatīvs personas datus nenosūta uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

 

 1. Sazinoties ar pārzini – Kooperatīvu, izmantojot šīs Privātuma politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju, saskaņā ar VDAR datu subjekts, t.i., klients, maksājumu veicējs vai biedrs, ir tiesīgs no Kooperatīva prasīt:
  • piekļuvi datu subjekta personas datiem, izsniegt Pārziņa rīcībā esošos datu subjekta personas datus;
  • datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu;
  • ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu datu subjekta personas datu apstrādi;
  • pārtraukt automatizētu datu subjekta personas datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu). Kooperatīvs neveic profilēšanu;
  • prasīt personas datu pārnesamību VDAR noteiktajos gadījumos.

 

 1. Datu subjektam, t.i., klientam, maksājumu veicējam vai biedram,  ir šādas tiesības saistībā ar Kooperatīva veikto personas datu apstrādi, ja apstrāde veikta pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu:
  • Ja personas datu apstrāde balstās uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus iesniegt Kooperatīvam, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot Kooperatīvam izbeigt visu datu subjekta personas datu vai noteiktas daļas datu subjekta personas datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās datu subjekta personas datu apstrādes tiesiskumu;
  • Ņemot vērā to, ka Kooperatīvam ir nepieciešams nepārprotami identificēt datu subjektu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atsaukumu, kurā norādīti datu subjekta identifikācijas dati, t.sk. vārds, uzvārds, datums, kā arī apjoms, kādā datu subjekta piekrišana datu apstrādei tiek atsaukta, datu subjekts var iesniegt kādā no turpmāk minētajiem veidiem: 1) nosūtot pašrocīgi parakstītu atsaukumu uz šīs Privātuma politikas 1.punktā norādīto Kooperatīva juridisko adresi; 2) nosūtot atsaukumu, kas parakstīts ar pacienta drošu elektronisko parakstu, uz šīs Privātuma politikas 1.punktā norādīto Kooperatīva e-pasta adresi; 3) ierodoties personīgi Kooperatīva birojā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • Kooperatīvs neveic personas datu apstrādi pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.

 

 1. Datu subjektam, t.i., klientam, maksājumu veicējam vai biedram, ir tiesības iegūt no Kooperatīva informāciju par datu subjekta personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām Kooperatīvs ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā datu subjekta personas datiem (izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu un tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju).

 

 1. Jautājumu gadījumā saistībā ar Kooperatīva veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību datu subjektam ir tiesības vērsties arī pie Kooperatīva, izmantojot šīs privātuma politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

 

 1. Domstarpību gadījumā saistībā ar Kooperatīva veikto personas datu apstrādi datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

 

 1. Kooperatīvs var veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, ja mainās apstrādāto personas datu apjoms, veids vai apstākļi, kādos tiek veikta personas datu apstrāde. Šādā gadījumā Kooperatīvs datu subjektiem sniegs attiecīgu informāciju.

PDF Versija